Obchodní podmínky
Malý Velký Byznys (dále jen „MVB“) realizován

Vendulou Velískovou
IČ 74815539
Sazovice 197, 763 01 Mysločovice
e-mail: vendula@malyvelkybyznys.cz
Tel. + 420 774 251 032

a/nebo

Michalem Talo
IČ 09319751
Závist 1169,156 00 Praha
e-mail: michal@malyvelkybyznys.cz
Tel. + 420 777 251 032

www.malyvelkybyznys.cz
(dále jen „poskytovatel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

    1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s občanským zákoníkem vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí workshopu, konzultace či tvorbě webových stránek (dále také jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou osobou (dále jen „objednatel“) prostřednictvím internetových stránek poskytovatele. Internetové stránky jsou poskytovatelem provozovány na internetové adrese www.malyvelkybyznys.cz (dále jen „webová stránka“) a to prostřednictvím objednávkového formuláře v rámci rozhraní Google Doc.

    2. Předmětem smlouvy je poskytnutí workshopu, konzultace či tvorby webových stránek, které se uskuteční v čas, na místě, v rozsahu a s předmětem popsanými na webové stránce příslušné služby.

    3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy.

 

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

    1. Veškerá prezentace služeb umístěná na webové stránce je informativního charakteru a poskytovatel není povinen smlouvu ohledně nabízených služeb uzavřít. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
    2. Pro objednání služeb vyplní objednatel objednávkový formulář na rozhraní Google Doc, do kterého se dostane proklikem na tlačítko „objednat“ z webové stránky. 

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
    1. objednávaném produktu či službě a
    2. základní údaje pro budoucí spolupráci (dále společně jen jako „objednávka“).
    3. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká potvrzením objednávky poskytovatelem.
    4. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Všechny písemnosti dle této smlouvy se zasílají elektronickou poštou na e-mailovou adresu smluvních stran.

 

3. CENA KURZU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

    1. Cenu produktu či služby hradí objednatel poskytovateli bezhotovostně na základě daňového dokladu – faktury zaslaného poskytovatelem objednateli v elektronické podobě na elektronickou adresu objednatele.
    2. Cena je splatná do 14 dnů od odeslání objednávky, není-li uvedeno jinak.
    3. Závazek objednatele uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.
    4. Případné slevy z ceny poskytnuté poskytovatelem objednateli nelze vzájemně kombinovat.
    5. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty.

 

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

    1. Objednatel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od smlouvy může objednatel zasílat na adresu elektronické pošty poskytovatele.
    2. V případech, kdy má objednatel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, je poskytovatel také oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit.
    3. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Poskytovatel vrátí peněžní prostředky přijaté od objednatele do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení, a to stejným způsobem, jakým je poskytovatel od objednatele přijal.

5. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN WORKSHOPU A KONZULTACE

    1. Objednatel je oprávněn zúčastnit se workshopu či konzultace pouze tehdy, bude-li zdravotně, mravně i jinak způsobilý k účasti na něm.
    2. Objednatel je povinen se během workshopu či konzultace řídit pokyny poskytovatele.
    3. Poskytovatel je oprávněn bez náhrady ukončit workshop a konzultaci v případě, že:
    1. objednatel je nezpůsobilý k účasti na kurzu (je nemocný, pod vlivem alkoholu apod.);
    2. objednatel porušuje pravidla občanského soužití, povinnosti z této smlouvy či z právních předpisů.
    4. Obdržené materiály, které jsou objednateli poskytnuty na základě smlouvy, jejíž předmětem je poskytnutí workshopu či konzultace, je objednatel oprávněn užívat pouze pro vlastní potřebu, nikoli práva uvedená v § 12 odst. 4 autorského zákona ani jakákoli jiná práva.

 

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

    1. Poskytovatel není ve vztahu ke objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
    2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím uvedeného e-mailu. Informaci o vyřízení stížnosti objednatele zašle poskytovatel na e-mail objednatele.
    3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a objednatelem ze smlouvy.
    4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
    5. Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

7. DORUČOVÁNÍ

    1. Všechny písemnosti dle této smlouvy se doručují elektronicky, a to na e-mailovou adresu smluvních stran. Za doručené jsou považovány desátým dnem po jejich odeslání.

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

    1. Smluvní vztah mezi objednatelem a poskytovatelem se řídí českým právem. Ujednání o ochraně osobních údajů jsou obsažena v samostatném dokumentu, v Ujednání o ochraně osobních údajů, který je spolu s těmito obchodními podmínkami nedílnou součástí smlouvy.
    2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
    3. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
    4. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
    5. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky může objednatel zjistit z potvrzení objednávky, které mu poskytovatel zašle, a může je opravit zasláním žádosti na elektronickou adresu poskytovatele.

V Praze dne 1. 4. 2021

Tyto stránky používají cookies. Pokračováním v prohlížení obsahu těchto stránek souhlasíte s Obchodními podmínkami a s Podmínkami ochrany osobních údajů.